Sundhedstjek til borgere på botilbud 

Nyhedsmail fra KL, medio december 2021. 

 

Med overenskomsten for 2022 mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner (DR) er det aftalt at indføre et sundhedstjek, for personer på 18 år eller derover med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevneniveau, som opholder sig på et botilbud. Sundhedstjekket har til formål at forebygge og behandle somatiske sygdomme og at reducere uligheden i sundhed. 

 

Aftalen omfatter borgere på såvel private, regionale som kommunale botilbud, jf. servicelovens §§ 107-108 samt botilbud opført efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2022. Hele aftalen kan hentes på OK22 | læger.dk. 

 

Som opfølgning er det aftalt, at der skal udføres et forskningsprojekt i regi af en eller flere af forskningsenhederne for almen praksis. Projektet skal afdække, om sundhedstjek i almen praksis bidrager til øget levetid og livskvalitet. Derudover vil parterne i overenskomstperioden søge dialog med relevante patientorganisationer og Sundhedsstyrelsen med henblik på at inddrage erfaringer og anbefalinger til brug for overvejelser om tilpasning af indsatsen, herunder samarbejdet med personalet på botilbud. 

 

Implementering 

Ordningen implementeres over en treårig periode. Hele målgruppen af patienter forventes at modtage ét sundhedstjek i løbet af den treårige overenskomstperiode. 

 

Egen læge er forpligtiget til at indgå i den styrkede indsats i et samarbejde med pårørende og andre aktører – fx i hjemmeplejen/botilbud. 

 

Personalet på botilbuddet eller hjemmesygeplejen skal kontakte lægen mhp at aftale et sundhedstjek. Det betyder, at personale på botilbuddet løbende skal have fokus på at kontakte lægen, når de vurderer, det er relevant med et sundhedstjek. Lægen kan også selv tage initiativ til et sundhedstjek. 

 

Sundhedstjekket vil skulle foregå på botilbuddet og skal bidrage til at understøtte, at der sker en koordinering mellem den kommunale hjemmesygepleje og botilbuddet, hvor det er relevant. 

 

Det vil som udgangspunkt være botilbuddets personale, der kontakter lægen med henblik på at drøfte behovet og muligheden for sundhedstjek. 

 

Sundhedstjekket gennemføres, efter fuld implementering, hvert andet år, men kan under særlige omstændigheder gennemføres årligt. 

 

Den del af sundhedstjekket, som omfatter egentlige helbredsundersøgelse og -vurdering samt gennemgang af eksisterende behandling sker ved lægen. 

 

Et sundhedstjek skal resultere i udarbejdelse af en sundhedsplan for patienten, således at patient og pårørende/personale, kan være bedre rustet til selv at hjælpe patienten. 

 

Egen læge skal orientere relevante pårørende og personaler om aftalt plan for borgeren. Vær opmærksom på at orienteringen kræver indhentet samtykke fra borger.