Samarbejdspartnere

Socialt Lederforum indgår i en række projekter med andre organisationer, hvor formålet er at skabe viden inden for velfærdsteknologi og brugerdreven innovation. Herunder kan du læse mere om Socialt Lederforums samarbejdspartnere og projekter, som er med til at udvikle det socialfaglige område.

Welfare Tech

Welfare Tech er en markedsdreven klynge for udvikling, udbredelse og implementering af velfærdsteknologier inden for social- og sundhedsområdet.

Gennem privat-offentlig forretningsudvikling, videndeling og tværfagligt samarbejde arbejder medlemmerne i Welfare Tech for at udvikle nye teknologier og produkter, som kan øge kvaliteten og produktiviteten i den offentlige service, og samtidig skabe nye job og eksportmuligheder i den private sektor.

Socialt Lederforum er blandt andet med i WTR-projektet i-SPACE, hvor målet er at udvikle mobile lære- og træningsredskaber til motorisk træning af især mennesker med udviklingshæmning, som indsamler og sender digitale træningsresultater direkte til sociale it-værktøjer.

Læs mere om Welfare Tech på www.welfaretech.dk

EG Team Online

EG Team Online  er en innovativ teknologileverandør med speciale i socialfaglige it-løsninger, der med udgangspunkt i de natioanle kvalitetsstandarder som ICS og VUM understøtter den samlede indsats på det specialiserede socialområde.

EG Team Online har haft fokus på det specialiserede socialområde siden 1998. Derfor understøtter virksomheden i dag alle hverdagens mangfoldige behov for dokumentation, videndeling og opfølgning for både myndighed og såvel offentlige som private dag- og døgntilbud med systemerne Bosted System og inCorp Portal og effektmålingsværktøjet Indikator 2.0.

EG Team Online er en del af EG A/S, der er blandt Skandinaviens største it-virksomheder med ca. 1.450 medarbejdere på kontorer i Danmark, Sverige og Norge.

Læs mere om  Bosted System og EG Team Online på http://eg.dk/brancher/offentlig/bosteder

i-SPACE

Kombinationen af it-systemer, sensorteknologier og træningsredskaber åbner for en helt ny generation af intelligente aktivitets- og læringsmiljøer, som kan bruges i forbindelse med leg og træning med handicappede og udviklingshæmmede. Det er systemer, som på en gang kan motivere borgerne under træningsforløbet, og øge kvaliteten og effekten af indsatsen.

I i-Space-projektet udvikles et system, som ved hjælp af indlejret software og indbyggede sensorteknologier kan registrere, opsamle og sammenligne resultater.

I 2010 og 2011 er første prototype blevet testet på aktivitetscenteret Odensevej i Assens Kommune.

Læs mere om projektet på WTR-projektet i-SPACE

KL

KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL’s formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

Organisationsværdier

 • Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen
 • Vi arbejder troværdigt mod resultater
 • Vi repræsenterer og samler kommunerne

Læs mere om KL på: www.kl.dk

LEV

LEV er en privat landsdækkende forening for udviklingshæmmede, pårørende og andre interesserede – dannet i 1952.

Det økonomiske grundlag for LEVs arbejde skyldes i høj grad støtten fra foreningens i dag ca. 10.000 medlemmer og andre interesserede. LEVs årlige landsindsamling – Forglemmigej-dagen -finder sted den sidste fredag i august. LEV modtager desuden offentlig støtte i forbindelse med specifikke projekter.

LEV er organisatorisk opbygget af et antal kommunekredse og et antal tilknyttede landsdækkede foreninger, der arbejder for udviklingshæmmede og deres pårørende.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II gav i juni 2001 tilsagn om at være protektor for LEV.

Dronning Margrethe overtog dermed protektoratet efter Dronning Ingrid, der var Landsforeningens protektor fra 1966 og frem til sin død i november 2000.

LEVs Landsformand er Sytter Kristensen

LEV er medlem af:

Inclusion International (ILSMH), Inclusion Europe, NSR – Nordisk Samarbejdsråd og Danske Handicaporganisationer (DH).

 • Kredse og foreninger
 • Kontakt
 • Handleprogram
 • Indkøbspolitik
 • Politik- og holdningsprogram
 • Principprogram
 • Vedtægter
 • Årsregnskab
 • Job i LEV

Læs mere om LEV på www.lev.dk

SL

Socialpædagogernes Landsforbund er faglig organisation for socialpædagoger, familieplejere, ledere, forstandere, medhjælpere og håndværkere.

Socialpædagogerne har 36.000 medlemmer, som hovedsageligt arbejder med:

 • udsatte børn og unge
 • børn og voksne med fysisk eller psykisk handicap
 • psykisk syge
 • misbrugere
 • hjemløse

Socialpædagogernes medlemmer yder professionel pædagogisk omsorg til mennesker, som i en kortere eller længere periode af deres liv har brug for særlig støtte for at få et tilfredsstillende liv. For nogle er den særlige støtte nødvendig hele livet – fra de er spædbørn, til de forlader denne verden.

Forbunder arbejder for at forbedre løn- og arbejdsforhold for medlemmerne og dermed sikre dem et godt liv – hele livet. Samtidig arbejder vi for at udvikle velfærdssamfundet.

Forbundets opbygning
Socialpædagogerne består af forbundshuset i København, af 10 kredse og en række faglige netværk. Forbundet har egen a-kasse, som også bor i forbundshuset.

Forbundets øverste myndighed er kongressen, der afholdes hvert andet år i lige år. Mellem kongresserne ledes forbundet af hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Socialpædagogerne udgiver fagbladet Socialpædagogen, arbejdsplads-bladet Socialpædagogerne herude og nyhedsbrevet FanNy. I samarbejde med BUPL – Forbundet for pædagoger og klubfolk – udgiver Socialpædagogerne tidsskriftet Vera. I samarbejde med HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening udgiver forbundet magasinet Offentlig Ledelse.

Forbundet og andre organisationer
Socialpædagogerne samarbejder med de studerendes organisation, Pædagogstuderendes Landssektion – PLS, som har to observatører i forbundets hovedbestyrelse.

Forbundet er medlem af LO, Kommunale Tjenestemænds Organisation (KTO) og Offentligt ansattes Organisation (OAO).

Socialpædagogerne arbejder internationalt gennem flere organisationer, blandt andre: Nordisk Forum For Socialpædagoger og AIEJI – International Association of Social Educators.

Læs mere om SL på www.sl.dk

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen er en del af Social- og Integrationsministeriet, og det er vores opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne.

Socialstyrelsen skal

 • bistå kommunerne med at implementere gældende lovgivning
 • bistå kommunerne med specialrådgivning og udredning i komplicerede sager
 • yde rådgivning til borgerne i komplicerede sager
 • deltage i forberedelse af ny lovgivning med ny viden og erfaring fra praksis
 • administrere Tilbudsportalen, analyseopgaver vedrørende serviceloven, opfølgning på grundtakstreformen, udviklingsopgaver og opfølgning i forhold til hele specialrådgivningsområdet.

Socialstyrelsen sikrer, at Folketingets socialpolitiske beslutninger bliver omsat korrekt og hurtigt til praktisk social indsats i kommunerne.

Det er Socialstyrelsens målsætning at løsning af opgaver baseres på effektmåling, forskningsbaseret viden og dokumentation inden for følgende områder:

 • Børn og unge
 • Handicap, hjælpemidler og socialpsykiatri
 • Udsatte
 • Ældre

Læs mere om Socialstyrelsen på www.socialstyrelsen.dk

SUS

Social innovation med brugerne i centrum

Socialt Udviklingscenter SUS udvikler og gennemfører projekter og indsatser, der er med til at skabe bedre livsvilkår for socialt udsatte mennesker. Vi har fokus på nye metoder, tværfaglig indsats og brugerindflydelse.

Socialt Udviklingscenter SUS er en uafhængig, almennyttig, nonprofit forening. Og et væksthus for social innovation og sociale opfindelser. Vi arbejder med projekter og indsatser, der kommer socialt udsatte mennesker til gode, og som sikrer et godt arbejdsmiljø for medarbejdere.

Vi løser opgaver for et stort netværk af offentlige, private og frivillige – organisationer, institutioner, kommuner, styrelser, ministerier og fonde. Vi sætter også selv projekter i gang.

Mission
SUS’ mission er at udvikle og gennemføre initiativer, der fremmer mulighederne for et godt liv for mennesker, som befinder sig i en svær livssituation.

Vision
SUS vil

 • være Danmarks modigste væksthus for sociale opfindelser, metodeudvikling og skræddersyede løsninger
 • være bannerfører for brugerindflydelse
 • udfordre systemer og sætte scenen for markante social- og arbejdsmarkedspolistiske forandringer.

Værdi
SUS har en grundlæggende værdi: Vi gør det, vi brænder for.

Specialiseret i sociale løsninger
Nye metoder, tværfaglig indsats og brugerindflydelse er nøgleord i vores arbejde.

Vi arbejder især med:

 • metodeudvikling og innovation
 • evaluering og analyse
 • proces og netværk
 • rådgivning og formidling

Temaområder
Vi har særligt fokus på disse temaområder:

 • Psykisk sårbare mennesker
 • Mennesker med handicap
 • Misbrug og hjemløshed
 • Udsatte børn og unge
 • Rummeligt arbejdsmarked
 • Civilsamfund og frivillighed
 • Tværfaglig koordinering i sagsbehandling.

Læs mere om SUS på www.sus.dk

ULF

Hvem er ULF?
ULF er en forkortelse, som står for Udviklingshæmmedes LandsForbund.
ULF er en forening for mennesker, der er udviklingshæmmede.

Forenede kræfter
I Danmark er det almindeligt, at man organiserer sig og melder sig ind i forskellige foreninger. Vi har haft svært ved at gøre det samme og vi har prøvet at blive holdt ude – at blive moppet. Tidligere har vi ikke haft tradition for at organisere os selv. Men i ULF gør vi det. Sammen er vi nu engang stærkest.

Du er vigtig
“Vi kan mere end du tror, men vi behøver din hjælp”.Vi mener det faktisk.
Din hjælp er vigtig i ULF – og ULF er vigtig for dig.
Sammen kan vi nemlig nå mange mål, som vi for blot for få år siden måtte opgive, fordi vi blev overset og holdt ude.

Det handler om dig
Mange af os synes det er svært at finde en god ven eller kæreste.
I ULF har mange fundet sig nye venner eller en kæreste.
ULF handler nemlig også om venskaber.

ULF påvirker politikerne
Som Udviklingshæmmede har vi drømme og forhåbninger til et godt liv – lige som alle andre. Vi her blot behov for lidt hjælp og støtte.
ULF arbejder året rundt for at skabe opmærksomhed omkring vores livssituation.
Vi forsøger at påvirke dem, der har indflydelse — for kun derigennem opnår vi forbedringer.

Vi er ikke alene – heldigvis
ULF har et samarbejde med Landsforeningen LEV,

ULF arbejder for at:

 • Blive hørt og få indflydelse på sager,der handler om os.
 • Informere andre udviklingshæmmede.
 • Laver Kursus og ferieture.
 • Vi som udviklingshæmmede ikke bliver udsat for mobning
  og diskrimination fra andre i samfundet.
 • ULF udgiver et blad 6 gange om året,
  hvori man kan læse om hvad der sker i ULF.
Læs mere om ULF på www.ulf.dk

VISO

VISO er Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation

VISO er et national specialrådgivningstilbud. VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud. Brug VISO, når din kommune har behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Læs VISOs årsrapport 2011

I VISO indgår:

 • Den centrale enhed i Odense med VISOs socialfaglige konsulenter fra team Børn/Unge & Specialundervisning og Team Voksne samt administrative konsulenter i Team Support.
 • Det landsdækkende Specialistnetværket, som bliver tilknyttet VISOs sager
 • Vidensfunktionen, som sker i tæt samarbejde med Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

VISO har en faglig bestyrelse, som bidrager til udviklingen af VISOs faglige virksomhed.

Læs mere om VISO på www.socialstyrelsen.dk/viso