Vedtægter

 

VEDTÆGTER

 

 

 • 1 FORENINGENS NAVN

 

 • 1.1 Foreningens navn er Socialt Lederforum.

 

 • 1.2 Foreningens hjemsted er den kommune, hvor sekretariatet er beliggende.

 

 

 • 2 FORENINGENS MÅLSÆTNING

 

 

 • 2.1 Socialt Lederforum er en upolitisk interesseorganisation for tilbud til mennesker indenfor det specialiserede socialområde, repræsenteret ved ledelsen. Socialt Lederforum har et særligt fokus på ledelse. Det er en central opgave for Socialt Lederforum at medvirke til at sætte dagsordenen for den social- og ledelsesfaglige debat på det specialiserede socialområde.

 

Socialt Lederforum tilstræber at være den foretrukne interesseorganisation for ledere/ledelse indenfor det specialiserede socialområde.

 

Socialt Lederforum tilstræber at være kendt for at italesætte problemstillinger, der har med det specialiserede socialområde og ledelse at gøre.

 

Socialt Lederforum har en ambition om at være dagsordensættende og en markant del af den offentlige debat. Blandt andet via foreningens hjemmeside, sociale medier, udgivelse af

tidsskriftet Social Udvikling samt regelmæssig udgivelse af nyhedsbreve.

 

 

Indsatsområder:

 • at varetage og formidle medlemstilbuddenes holdninger og interesser over for offentlige myndigheder, interesseorganisationer m.fl.
 • at påvirke lovgivningen og udviklingen gennem deltagelse i kommissionsarbejde, høringssvar, forskning, debatter m.v.
 • at samarbejde med andre foreninger/organisationer/interessenter på såvel nationalt som internationalt plan
 • at indgå i samarbejde med relevante myndigheder, institutioner, uddannelsesinstitutioner og styrelser på nationalt, regionalt og internationalt plan
 • at skabe netværk, at udbygge kontakten og fremme samarbejdet mellem tilbuddene og tilbuddenes ledere
 • at fremme gensidig faglig inspiration og erfaringsudveksling
 • at give sparring og inspiration til medlemstilbuddene
 • at udbrede viden om det specialiserede socialområde
 • at udbrede viden om de særlige forhold der kendetegner ledelse i velfærdsstaten
 • at støtte forskningsinitiativer og udvikling indenfor det specialiserede socialområde
 • at tilbyde kurser, kompetenceudvikling, temadage og konferencer

 

 

 • 3 FORHOLDET TIL ANDRE ORGANISATIONER

 

 • 3.1 Foreningen anerkender og respekterer de forhandlingsberettigede organisa­tioners for­hand­lings­ret.

 

 

 • 4 MEDLEMMER

 

 • 4.1 Foreningen kan som medlemmer have alle specialiserede bo-, samværs- og/eller aktivitetstilbud indenfor det specialiserede socialområde. Disse er repræsenteret ved ledelsen.

 

Herudover kan kommuner (forvaltningsniveauet), regioner (forvaltningsniveauet) og organisationer optages som medlemmer. Dette medlemskab omfatter ikke kommunens, regionens eller organisationens tilbud med selvstændig ledelse.

 

 

Enkeltpersoner kan indmeldes i Socialt Lederforum, med mulighed for deltagelse  i foreningens arrangementer.

 

 • 4.2 Udmeldelse af foreningen skal ske med 3 måneders varsel til kalenderårets udgang.

 

 • 4.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

 

 • 5 KONTINGENT

 

 • 5.1 Der betales et årligt kontingent til foreningen, som fastsættes af repræsentant­skabet.

 

 

 • 6 REPRÆSENTANTSKABET

 

 • 6.1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af oktober. Repræ­sen­tant­skabet indkaldes skriftligt af bestyrelsen senest 3 uger før afhold­else af repræ­sen­tantskabsmødet.
 • 6.2 Repræsentantskabet består af op til 5 repræsentanter med regionalt, kommunalt og/eller privat tilhørsforhold fra hver geografiske region samt bestyrelsen.
 • 6.3 Repræsentantskabet vælges for 2 år ad gangen blandt medlemmerne.

 

De siddende repræsentanter kontaktes før valget om evt. gen­op­stil­ling. Til alle med­lem­mer i området udsendes oplysning om siddende repræsentanter samt anmodning om flere kandidater, hvis der er behov for det. Er der kun op til 5 foreslåede kandidater fra et område, betragtes disse som valgt.

 

 • 6.4 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af beretning, herunder beretning fra medlemmer udpeget eller valgt til eksterne fora
 3. Godkendelse af foreningens regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fremlæggelse og godkendelse af strategi- og virksomhedsplan
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – lige årstal vælges 3 medlemmer og ulige årstal vælges 2 medlemmer
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

 • 6.5 Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være sekretari­atet i hænde senest 2 uger før repræsentantskabsmødet. Forslagene udsendes senest 1 uge før repræsentantskabsmødet.

 

 • 6.6 Ændringer i og tilføjelser til vedtægterne kræver, at 2/3 af de afgivne stemmer er for for­slaget.

 

 • 6.7 Øvrige beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.

 

 • 6.8 Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning, hvis der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges.

 

 • 6.9 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes med 6 ugers varsel af en enig be­styrelse eller af 2/3 af repræsentantskabet. Formålet med repræsentant­skabs­mødet skal oplyses i ind­kaldelsen.

 

 

 • 7 BESTYRELSEN

 

 • 7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, valgt blandt repræ­sen­tant­skabets medlemmer.

 

 • 7.2 Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med formand og næstformand.

 

 • 7.3 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder suppleanten indtil næste repræsentant­skabs­møde.

 

 • 7.4 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, der under ansvar over for bestyrelsen arran­gerer konferen­cer, landsmøder, temamøder, fyraftensmøder eller lignende.

 

 • 7.5: Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en eller flere personer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue.

 

 • 7.6: Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en eller flere personer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

 

 

 • 8 FORENINGENS REGNSKAB

 

 • 8.1 Sekretariatet har ansvaret for, at regnskabet føres og afslutter på bestyrelsens vegne et regn­skab, der skal udvise foreningens driftsresultat og status på en overskuelig måde.

 

 • 8.2 Regnskabsåret er 1/7 – 30/06

 

 • 8.3 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden eller direktøren. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, skal godkendes af alle bestyrelsens medlemmer.

 

 • 8.4 Regnskabet revideres af en på repræsentantskabsmødet valgt revisor.

 

 

 • 9 SEKRETARIATET

 

 • 9.1 Foreningens sekretariat ledes af direktøren, der er ansvarlig for den daglige drift med ansvar over for bestyrelsen.

 

 • 9.2 Direktøren ansættes af bestyrelsen, der fastsætter direktørens kompetence.

 

 • 9.3 Direktøren deltager i bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder uden stem­meret.

 

 • 9.4 Direktøren har ansvaret for foreningens daglige drift inden for rammerne af det vedtagne budget, samt strategi- og virksomhedsplan. Direktøren har løbende dialog med bestyrelsen om kommende aktiviteter, møder og deltagelse i eksterne fora. Aktiviteter herudover skal drøftes med bestyrelsesformanden.

 

 

 • 10 FORENINGENS OPHØR

 

 • 10.1 Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal på et repræsentantskabsmøde, hvor emnet er sat på dags­ordenen.

 

 • 10.2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin til enhver tid hørende formue.

 

 • 10.3 Hvis foreningen opløses, anvendes en eventuel nettoformue til et af de i § 2.1 nævnte formål gennem en huma­­ni­tær organisation efter repræsentantskabs­mødets bestem­melse.

 

 • 11 IKRAFTTRÆDELSE

 

SÅLEDES VEDTAGET PÅ STIFTENDE GENERALFORSAMLING OKTOBER 1990 TIL IKRAFT­­TRÆDELSE UMIDDELBART EFTER VEDTAGELSEN.

Med ændringer på det lille landsmøde 21. september 1995, på det lille landsmøde 24. september 1997, på det lille landsmøde 21. september 2000, på det lille landsmøde 20. september 2002, på det lille landsmøde 16. september 2004, på repræsentantskabsmødet 7. september 2006, på repræsentantskabsmødet 14. september 2007, på repræsentantskabsmødet 16. september 2010, på repræsentantskabsmøde 6. oktober 2011, på repræsentantskabsmøde 20. september 2012, på repræsentantskabsmødet 25. september 2014, på repræsentantskabsmødet 22. september 2016 og på repræsentantskabsmødet 7. oktober 2021.