Reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedet er fordelt.

Fra nyhedsmail fra Social- og ældreministeriet, ultimo november 2021 

Folketingets partier enige om at fordele 860,5 millioner kroner til ældre, patienter og udsatte borgere

 

Et bredt flertal af partier har indgået aftale om fordeling af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. I de næste fire år er der blandt andet afsat midler til handicapområdet, hjemløse, ældre og forebyggelse af ensomhed.

 

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået aftale om at fordele 860,5 millioner kroner fra reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, der har erstattet den tidligere satspulje.

 

Pengene går til initiativer, der gør en forskel for udsatte mennesker på social-, ældre-, sundheds-, uddannelses-, beskæftigelses-, og ligestillingsområdet. Den største del af reserven går til initiativer på social- og ældreområdet, hvor der bl.a. er afsat penge til en national ensomhedsstrategi, bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet, et nationalt partnerskab for indsatsen mod hjemløshed og nye forsøg med mere selvbestemmelse i visitationen i ældreplejen og styrkede palliative indsatser for udsatte ældre.

 

På sundhedsområdet er der bl.a. afsat penge til behandling af patienter med BED og en mere fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. På beskæftigelses- og ligestillingsområdet er partierne bl.a. blevet enige om et markant løft af indsatsen til ofre for menneskehandel. Og på børne- og undervisningsområdet afsættes midler til at forlænge Gladfondens toårige flexuddannelse for tidligere STU-elever med et nyt optag i 2022.

Læs mere om aftalen her

 

 

Yderligere oplysninger
Social- og Ældreministeriets pressevagt
41 85 13 60 (modtager ikke sms)